Roulette soad 4sh

LEA6175 Internasjonalt lederskap.

Dette kurset undersoker internasjonale problemer og utfordringer lederne star overfor. Emner inkluderer historiske og moderne perspektiver pa internasjonalt lederskap og pavirkning av internasjonale kulturer og politikk pa praksis og utfall av lederskap.

Dette kurset gir studentene en oversikt over offentlig administrasjon og undersoker den politiske, sosiale, institusjonelle og organisatoriske innstillingen der utovere i offentlige administratorer fungerer.

MPA5005 & # 8211; Offentlig og ideell organisatorisk oppforsel.

Dette kurset tar opp sporsmal om motivasjon, lederskap og kommunikasjon innen offentlige og ideelle organisasjoner. Inkludert er forhandling, konfliktlosning og lagbygging. Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til den unike karakteren av offentlige og ideelle organisasjoner som opererer med et oppdrag av offentlig tjeneste og innenfor rammen av det politiske lederskap og de offentlige valgkretsene.

MBA6501 & # 8211; Strategisk Human Resources Management.

Dette kurset utforsker menneskelige ressurser fra et strategisk perspektiv for a hjelpe en organisasjon a oppna sine mal. Emner kan omfatte investeringer i menneskelige ressurser, demografiske trender for arbeidskraft, teorier for menneskelig ressursforvaltning, arbeidstreningstrening og utvikling, bruk av arbeidskraft og vurdering og ytelsesstyringssystemer.

MPA5010 & # 8211; Offentlig og ideell budsjettering og regnskap.

Dette kurset undersoker forvaltningen av offentlige midler og utarbeidelse og administrasjon av deres beslektede budsjetter. Grunnleggende regnskaps- og okonomistyringsfunksjoner som er mest relevante for offentlig administrasjon, blir undersokt, blant annet statens rolle, kontrollor og revisjon. Emner kan omfatte inntekter, utgiftsreguleringer, finanspolitisk forvaltning, relevansen av offentlig politikk for a etablere budsjettprioriteringer, og utnyttelse av informasjons- og regnskapssystemer. Kurset vil ogsa inkludere regnskap og revisjonskrav spesielt til ideelle organisasjoner.

MPA6501 & # 8211; Statlig og lokal myndighet og mellomstatlige forhold.

Dette kurset analyserer strukturen, prinsippene og driften av staten og kommunene i USA. Det undersoker de statlige sammenhenger som finnes i det amerikanske foderale systemet. Emner kan omfatte analyse av statlige og lokale myndighets utovende, lovgivende og rettslige funksjoner, med s rlig oppmerksomhet til likhetene og forskjellene mellom regjeringens nivaer og grener, samt de komplement re og konfliktmessige forholdene mellom staten og foderal regjering nivaer.

MBA6505 & # 8211; Organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Dette kurset undersoker de teoretiske grunnleggende og praktiske tiln rmingene som er nodvendige for a effektivt diagnostisere organisatoriske problemer, utvikle intervensjonsmetoder og implementere organisatoriske losninger. Emner inkluderer inntasting og kontraktsforing, organisasjonsdiagnostiske modeller, organisasjonsundersokelser, endringshindringer, styring av endringsprosessen, organisatoriske / mellommenneskelige / gruppeintervensjoner og evalueringsmetoder.

Undergraduate graduate~~POS=HEADCOMP:

BUS3041 Ledelseskommunikasjon.

Dette kurset skal hjelpe elevene til a utvikle ledelsesevner gjennom forbedret kommunikasjon. Fokus vil v re pa de typer kommunikasjon som oppstar i ledelsesfunksjoner: skape dokumenter, presentasjoner, lederskap, administrere moter, byggeteam, intern og ekstern organisasjonskommunikasjon og faglig karriereforberedelse.